Indian Sex Stories

Full Version: 2018 Telugu Hot Dengudu Kathalu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
ఇది మన్మదరావ్ మొదటి భాగం అతని పదవ తరగతి ముందు అనుభవం.
ఇప్పుడు అతను వెళ్ళేది బిమవరం స్వయన వల్ల మేనమామ ఇంటికి వల్ల పరిచయం
అమ్మమ్మ -తులసమ్మ
మామయ్య -శరత్ రావు
అత్తమ్మ -కమల
వదినా - విమలా
మరదలు - వనజ


ఇంటర్మీడియట్ కోసం క్రిష్ణారావు మదునీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు అక్కడ కొడుకు చెడి పొతడు అనె భయంతొ కాని ఇక్కడ ఇంక ............

ఇక్కడ అతను ముందు ఎవరిని ముగ్గులొకి లగుతడొ అతని చదువు ఎలా సాగుతుంది అనేది రెండవ భాగం
అందరికీ ధన్యవాదాలు
ఈమధ్య నకు పని కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల సరిగా అప్డెట్ ఇవ్వలేక పొయను క్షమించండి ....
బిమవరం చేరుకునే సరికి తెల్లారిపోతుంది మీరు పడుకోండి అని క్రిష్ణారావు జనకి మదుకి చెప్పాడు అసలు బమ్మర్ది అంటే క్రిష్ణారావు కి అస్సలు ఇష్టం లేదు కాని కమల అంటే అతనికి చాల ఇష్టం పైగా ఆరోజుల్లో అమె BA చేసింది చాల తెలివైంది క్రిష్ణారావుకి తోబుట్టువులు ఎవరూ లేకపోయెనా కమలను తన సొంత చెల్లెలుల చూసుకొంటాడు వల్ల ఇంట్లో నచ్చని వ్యక్తి అంటే శరత్ రావు ఒక్కడే ఎందుకంటే అతనికి బరువు బాద్యతలు తెలియదు ఊరి మీద పడి తిరగడం ఇంట్లో బంగారం లంటి పెళ్ళాన్ని వదిలి దేన్ని పడితే దన్ని గెలకడం అతని అలవాట్లు ఇలాంటి పనులు క్రిష్ణారావు కీ అస్సలు ఇష్టం వుండదు శరత్ రావు ఇంటి బాధ్యత అంత కమల చుసుకుంటది.కమల పెద్ద కూతురు తల్లి మట జవదటది చిన్నా కూతురుకు అన్ని వల్ల నాన్నా బుద్దులు వచ్చాయి. కమల వయస్సు 38 సంవత్సరాలు ఇద్దరు కుతుర్ల కన్నా కమల అందంగా ఉంటది. అందం కన్న మాటకారి ఆమె పెద్ద కూతురు వయస్సు 19 సంవత్సరాలు గేదెల పెరిగింది కాని బుద్ధి పెరగలేదు అమ్మ ఏది చెప్పితే అదే వేదం దొడు గెదల ఎప్పుడూ మెక్కడం దున్నపోతుల పడుకోవడం ఇంటర్మీడియట్ రెండు సార్లు తప్పితే కమల నువ్వు చదివింది చాలు ఇంట్లో నకు సహాయంగా ఉండు అంటే సహాయం చేయడం తక్కువ అమె తలకయ తినడం ఎక్కువ పోనీ పెళ్ళి చేద్దాం అంటే ఇ ఎర్రిబగులదన్ని ఎవరు మెచ్చడం లేదు చిన్నాకుతురు అంటే ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టం ముఖ్యంగా శరత్ కి ఎక్కువగా అతను ఎన్ని జల్సాలు చెసిన వనజ కోసం బయట నుంచి ఎదొఒకటి తిసుకొచ్చెవాడు.వనజ చాల తెలివి గాల పిల్ల పదహారు ఏండ్ల వయసు మించిన తెలివి అమెది చదువులొ ఎప్పుడూ మొదటి క్లాసులో పస్ అయ్యేది అమె ఎంత అల్లరి చేసిన ఎవరూ కొప్పడెవారు కాదు
ఇంకా ముఖ్యమైన వ్యక్తి తులసమ్మ ఆస్తి మొత్తం అమె పేరున ఉండటం వలన ఇంకా వల్లు ఎ దిగులు లేకుండా హయిగా ఉన్నారు లేకపోతే శరత్ రావు ఎప్పుడో అంత అమ్ముకొని నాకెవాడు.
ఉదయం ఆరు గంటలకు బిమవరం చేరుకున్నారు.యొగ క్షెమలు మాట్లాడుతూ తిరంగా టీలు తగుతు కర్చున్నారు మదు అందరినీ వింతగా చూస్తున్నాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎండకాలం సెలవుల్లో ఒక నాలుగు రోజులు కమల ఇంట్లో ఉన్నట్లు గుర్తు మదుకి మిగతా ఏం గుర్తు లేవు అతనికి అప్పుడే బావా భావ అనుకుంటూ వనజ దగ్గరికి వచ్చింది. చిన్నప్పుడు చూసాడు వనజను అప్పుడు నోట్లో వేలు పెట్టుకొని చీమిడి ముక్కుతో ఉండేది ఇప్పుడు ఆమెను చూడగానే దినమ్మ ఇది ఇంత అందంగా తయారయాయింద.....ర భావ నీకు ఇల్లు చూపిస్తాను అంటూ మదు చెయి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళింది .
మొదట ముసలిదాని గది చూపించి రెండోది కమల శరత్ ల గది చూపించింది మదు ఇంతకు నీ గది ఎక్కడా నకు అక్కకి ఒకే గది భావ దనితొ వేగలేక చస్తున్నా.ఎందుకు ఏమయింది ఏమొ భావ దనికి తెలుసు అనరాదు తెలియదు అనరాదు ఎప్పుడూ ఎలా ఉంటదొ దనికె తెలీదు ఒ అలగా ఇదిగో ఇదే మాగదీ అంటూ లోపలికి వెళ్ళగానే విమలా గుర్రు పెడుతూ మరీ నిద్ర పోతుంది పలచటి నైటీలో సండ్లు మొత్తం దర్శనం ఇచ్చాయి మదుకి మనసులో సుబ్బి కంటె చిన్నాగా గాయత్రీ కంటె పెద్దగా ఉన్నాయి దీని సండ్లు దీన్ని వట్టిగానె పడెయంచు పైగా దీనికి తెలివి కూడ లేదట ...మధ్యలో వనజ ఎంటి భావ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనగానే అబ్బే అదేంలెదు ...సరే పదండి అవును ఇంట్లో పనులు అన్ని అత్తయ్య ఒకరే చేస్తారా ఇద్దరూ పనొల్లు ఉన్నారు భావ ఇంతలో కమల వచ్చి అయింద భావ మరదళ్ళ ముచ్చట వనజ కొద్దిగా తడబడుతూ అదెమ్ లేదు అమ్మ మన ఇల్లు చూపిస్తున్న అంతే సర్లే మదుకి అమ్మమ్మ గది పక్కన ఉన్నా గది చుపించు సరే అమ్మ పద భావ నీ గది అదే అనుకుంట రెండు రోజుల నుండి మా పనిమనిషి తిరికలెకుండా శుభ్రం చేసింది.
సర్లే ముందు గది చూద్దాం పద .............
బనె ఉంది గది ఒకే అవును భావ ఎ కలెజ్ లొ జయిన్ అవుతవు నకు ఏం తెలుపు మీ అమ్మకీ తెలుసు ఆట కదా అన్ని ఈరోజు నుండి ని బాధ్యత కూడ మ అమ్మ దెన అవును మన కుటుంబంలొ మిఅమ్మ అందరి కంటె ఎక్కువ చదుకుంది కదా అవునే వనజ నోట్లో వేలు పెట్టుకోడం మనెసవ అబ్బ అదీ ఇంకా గుర్తుందా ....హ హ హ హ ఇద్దరు నవ్వుతూ హల్లొకి వచ్చారు క్రిష్ణారావు ఏరా అంత ఒకే కదా ...కమల కలగ చేసుకొని అన్నయ్య కొద్దిగా కొత్త కదా రాను రాను అలవాటు అవుద్దిలె నీ మీద నమ్మకం తొనెరా వన్నీ ఇక్కడికి తిసుకొచ్చను అంతా నెను చూసుకుంటాను అన్నయ్య అల్లుడూ సంగతి నకు వదిలెయ్యండి అని భరోసా ఇచ్చింది కమల ని పెద్ద కూతురు ఎక్కడె అంటూ జనకి ఎమ్ చెప్పను వదినా ఇంకా లేవలేదు అవ్వ అంటూ జనకి నొరు తెరిచింది ఇదేం పోయేకాలం దానికి మదిగులు అంత దనితొనె వదినా అన్నయ్య దనికి ఒక మంచి సంబంధం చూడండి మ సైడ్* దన్ని ఎవరు మెచ్చడం లేదు సరే కమల మదు బాద్యత నీది విమల బాధ్యత నది సరెరా అల మాటల్లోనే ఒకరోజు గడచింది ...

క్రిష్ణారావు మదునీ మంచి కలెజ్ లొ జాయిన్ చేసి రెండు మూడు రోజులు ఉండి వెళ్ళరు జనకి వెళ్తూ వెళ్తూ ఆమెకు తోడుగా ఉంటది అని చెప్పి విమలను తనతో పటు తీసుకెళ్ళింది .................
మదు మొదటి రోజు కలెజ్ ఆరోజుల్లో అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ క్లాసులో మొత్తం నలపై మంది ఉంటే అందులో సుమారు పదిహేను మంది అడవల్లు మిగిలిన అందరూ అబ్బాయిలె ఒకడు పరిచయం అయ్యాడు వడి పేరు గిరి మదునీ చూసి నువ్వు బిమవరం కొత్త కదా అవును నీకు ఎలా తెలుసు నేను పుట్టింది పెరిగింది బిమవరం లోనే కాని నిన్ను ఎప్పుడూ చూడలేదు అందుకని ఇంతకు నీ పేరు ఎంటి మదు నా పేరు గిరి ఇవ్వాలిటి నుండి మనం ఫ్రెండ్స్ ఒకెనా ఒకే ...అవును ఇంతకీ ఎవరి ఇంటికి వచ్చావు మదు ఇక్కడ మ మేనమామ ఉంటారు వల్ల ఇంటికి ఎవరూ మీ మేనమామ శరత్ రావు చిలకొట్టుడు శరత్ రావు అతనే కదా అతను అల అనే సరికి ఏంలేదు మదు మీ మామ బిరుదు అది బిమవరంలొ చిలక్కొట్టుడు శరత్ అంటే తెలియని వల్లు వుండరు సర్లే పద ఇంకా ఊరు విషయాలు తిరంగా మాట్లాడుకోవచ్చు ముందు పద క్లాసుకి వెళ్దాం అంటూ వెలతుంటె ఒక అందమైన అమ్మాయి మదు కంట పడింది సంకలొ రెండు పుస్తకాలు అకు పచ్చని జకెట్ అదె కలర్ లంగా రెండు జడలు
ముచ్చటగా ఉంది గిరి ఎవరు ఈ అమ్మయి
ఎందుకు లైన్ ఎస్తావ ఊరికే అడిగాను చూడటానికి బాగుంది కాదని పేరు గీత మన క్లాసే పద ..
Pages: 1 2
Reference URL's

Online porn video at mobile phone


maa ko choda betaமஜா மல்லிகா gangbang காம கதைdesi porn kahanitamilsex kadaigalxxx story gujaratichudai holisex story in bengali fontmausi ki chudai sexy storydidi chutanna thangi kama kathegaluಸೀರೆ ಬ್ರಾ ಅನಿತಾ ಗೀತमाझा नवरा तिला झवत होताsex pdf hindiಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳುmallu odiarealsexindian sister sex storiesamma magan kama kathaigal tamilsuhagrat hot photohindi story of sexyhinde xnxxboshar hate randi sex videochudai story newtamil mom nudesex tamil storeबीटा ko सेक्स seekaya dobi dobnchudai ki nangi kahanipurani chudaiwidow sex storiesbhabhi sex storynaukar ne ki chudaijabardasti chudai ki kahaniyandesi sexy kahaninayanthara kama kathaiWww.tamilkamastoryChechi nudestorieskerala sister sextamilsex kadhaixxx indian desi sexschool teacher ki chudai kifull suhagratmalayalam hot first nightbhai behan sex story hindihot navel storiestamil a sexraj sharma kahanisexy kannada storiesxxx sax kubhri ladki kiwww odia xxx comhot girl sex storysex tales in hindihindi adult xxx storieshindi sex eagarish video Xxx Sister વાર્તાindian cousin sexhindi sexy stories 2014pundai tamil kama kathaigay sex storiesstory hindi saxadult storiespooku lo moddaindian sex stories tamilmaa ko choda bete ne kahaninew hindi sexy kahanikannada incest kama kathegaluதங்கச்சி செக்ஸ் கதைகள்free nude desiஅப்பா அம்மா செக்ஸ்nadigai kamakathaioriya sextelugu masala kathalu