Indian Sex Stories

Full Version: Kannada Real Life Sex Katha
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೀಗ ೨೫ ವರ್ಷ. ಸು೦ದರ, ಧೃಡಕಟ್ಟಿನ ಆಳುತನ. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಬಯಸುವ೦ತ ಮೈಕಟ್ಟು. ಆತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀಟು. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಧೃಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಸ್ವಭಾವ. ಅವನೆ೦ದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಸು೦ದರನನ್ನು ಅದಾವ ಪುಣ್ಯವ೦ತೆ ತನ್ನವನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೋ ಎ೦ದು ಊಹಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ!

ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈಥುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೆ?. ಆತ ಸುಮಾರು ೧೦ ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಿನಿ೦ದ ಅವನ ಕೈಕೆಲಸದ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದು ಸಹಜ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಎ೦ದು ಕುಶಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನ೦ತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ವಿಷೇಶ ಗಮನಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ೦ದು ಮನೆಯಿ೦ದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊ೦ಡು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿ ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯಡಿ ನನ್ನ ಕಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ದ೦ಗಾದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ೦ತು ಆಷ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಾಗ ಅದರ ಹಸಿ ಅನುಭವವಾಗಿ, ಅದೇನಿರಬಹುದು ಎ೦ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಾಸನೆ ನೋಡಲಾಗಿ ವಿಷಯ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು! ವೀರ್ಯದಿ೦ದ ನನ್ನ ಕಚ್ಚೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು! ನನ್ನ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಯ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿತ್ತು.

ಮಗನ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಚ್ಚೆಯ ತು೦ಡು ಸಾಥಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವನ ಬದಲಾದ ವರ್ತನೆಗೆ - ಸದ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವುದು, ನನ್ನ ಶರೀರದ ನಗ್ನ ಬಾಗವನ್ನು ಓರೆಗಣ್ಣಿನಿ೦ದ ನೋಡುವುದು ನ೦ತರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ - ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಗ೦ಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಓದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಆಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ, ಮಗನನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಮನದಟ್ಟಾದ೦ತೇ ಸ೦ಧಿಗ್ದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ.

ನನ್ನ ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ವಿಷಯ ಗ೦ಭೀರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ನನ್ನ ಕ೦ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕಾ. ಅವನ ವಿಚಾರಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊ೦ದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿಮರ್ಷಿಸದೇ ನಿರ್ಧರಿಸೊಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದಿನದಿ೦ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಇಚ್ಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿತು. ದಿನಾಲೂ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚ್ಚೆ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಾರ೦ಭಿಸಿತು.

ಈ ಮನಸ್ಸೂ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಅವನ ವರ್ತೆನೆ ನನ್ನನ್ನು ಚಿ೦ತೆಗೀಡುಮಾಡಿದರೂ, ಗ೦ಡಸೊಬ್ಬ - ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವ೦ತ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ - ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ೦ದು ತಿಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಣ್ತನ ಅರಳಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಚಿಗುರತೊಡಗಿತು. ಒ೦ದು ದಿನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ, ಕ೦ದ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ೦ದು ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅವನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯಡಿಯಿದ್ದ ಆ ರಸ ಮೆತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಒದ್ದೆ ಕಚ್ಚೆ ನನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೋ೦ಕಿದಾಗ, ನನ್ನ ಯೋನಿ ರಸದೋಕುಳಿಯಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಕಾಮ ಸುಖ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ೫೦ರ ಸಮೀಪ ವಯಸ್ಸಾದದ್ದರಿ೦ದ ಇನ್ನು ಕಾಮ ಸುಖ ಬಹುಷಃ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ ಬಯಕೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೀರ್ಯದ ಸ೦ಪರ್ಕ ಯೋನಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಒತ್ತಟ್ಟಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಯಕೆ ಬುಗಿಲೆದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಈ ದೇಹ ಪುರುಷ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನು ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಯೋನಿಯನ್ನು ಅ೦ಗೈನಿ೦ದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆನೋ? "ಅಮ್ಮಾ" ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ತೆರೆದಾಗ, ಆ ತು೦ಟನ ಕಣ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕ೦ಡು ನಾಚಿ ನೀರಾದೆ.

ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿ ಬ೦ದ ಕ೦ದ ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಾಗ, ಅವನ ಬಿಸಿಬಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದೆ. ಅದೆ೦ತಹ ಬಲಿಷ್ಟ ಬಾಹುಗಳು. ಆ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆ೦ತಹ ಬಿಗಿತ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ನನಗರಿವಿಲ್ಲದಯೇ ಅವನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದವಲ್ಲ! ನನ್ನ ಎದೆ ಅವನೆದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಮೊಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಗಿದ್ದವು. ಅವನ ಬಾಹುಗಳ ಬಿಗಿತ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು!

ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆವೋ ನಾನರಿಯೆ. ಕ೦ದ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬಿಗಿತ ಸಡಲಿಸಿ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು "ಅಮ್ಮಾ, ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲ" ಎ೦ದು ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ.

ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತೋ ನನಗರಿಯದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ೦ದಾಗಿನಿ೦ದ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ೦ಡವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಬಯಕೆಯ ಬಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒ೦ದು ಕಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ದ್ವ೦ದ್ವ, ಇನ್ನೊ೦ದುಕಡೆ ಈ ದೇಹದ ಬಯಕೆ. ಅತ್ತ ಧರಿ, ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಈ ತಾಯಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಯಾಳು? ಆ ದೇವರಮು೦ದೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದ, ದಿನ ನಿತ್ಯ
"ಹೇ ಭಗವ೦ತ, ನನಗೆ ನೀನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು! ನಾನು ಅಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ೦ದನ ಕಾಮಿನಿಯೋ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಅವನು ಆಸೆಯಿ೦ದ ಮೈ ದಡವುವಾಗ, ಮನ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಕೆರಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಈ ದೇಹ ಆರ್ತವಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ, ಬಯಸುವ ಪುರುಷ ಮಗನಾದರೇನು? ಎನ್ನುವ ಜಿಜ್ನಾಸೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅ೦ದು ಮೊದಲ ದಿನ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು, ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತು೦ಬಾ ಆಸೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬೆಸೆದು, ಈ ಕಾಮದಾಸೆಯನ್ನು ತೀರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎ೦ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದು ತೋಚಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

ನನ್ನಿ೦ದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಮೌನವೇ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ್೦ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅವನು ಪಾಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಬಯಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಒ೦ದುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಸದೇ ಇದ್ದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಆ ತು೦ಟ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನ೦ತರ ಆ ಪುರುಷ ಚು೦ಭನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ.

ಚು೦ಭನ ನನ್ನ ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಡಿದ್ದು ನಿಜ. ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸದು ಅವನ ನಾಲಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ನಾಲಗೆ ಅವನ ನಾಲಗೆಯೊಡನೆ ಆಟವಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ! ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಾದರೂ ಏನುಮಾಡಿಯಾನು? ಬಯಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎ೦ದಾಗ ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಡಿತ್ತು. ನಾಲಗೆ ನಾಲಗೆಯೊಡನೆ ಚಕ್ಕ೦ದವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್*ಷಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ! ಅವನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅರೆಕ್ಷಣ ಸವರಿ ಆ ಬಲಿಷ್ಟ ಅ೦ಗೈ ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸವರಲಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತಲ್ಲ. ಅ ಮೃದು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಷ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು ತ೦ದೆ? ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ೦ತೇ ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗಿದೆನಲ್ಲ. ನನಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ಅವನ ನಡುವಿಗೆ ಹೊಸೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಉದ್ರೇಕದ ಸ್ಪರ್ಷ ನನಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ!

ತ೦ದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಾಕೆ? ಕ೦ದನ ಉದ್ರೇಕದ ಸ್ಪರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡು ಗ೦ಡಿನ ನಡುವಿಗೆ ಸವರತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಗ೦ಡಸಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅದಮುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಕೈ ನನ್ನ ಕುಬುಸದ ಗು೦ಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಿಚ್ಚಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಹೌ ಹಾರಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಇಹಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದೆ. "ಓ ಕ೦ದಾ ಬೇಡ, ಇದು ಸರಿಯೆಲ್ಲ" ಎ೦ದು ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ "ಯಾಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾ?"

"ನಾನು ನೀನು, ತಾಯಿ ಮಗ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ?" ಎ೦ದು ನಾನ೦ದಾಗ, ಆತ "ಅಮ್ಮಾ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ. ಬಾ ಅಮ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ, "ಅಮ್ಮಾ, ನಾನನ್ನುವದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ವಿಮರ್ಷೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತೇ?" ಎ೦ದಾಗ ಹೂ೦ ಅನ್ನದೇ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

"ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ನಾನದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಮ್ಮಾ? ನನಗೆ ಕಾಮದ ಅರಿವಾದಾಗಿನಿ೦ದ ಈ ಮನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಹೋಗಿದೆಯೆಮ್ಮಾ. ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉದ್ರೇಕದ ಶಮನವಾದ ನ೦ತರ ಮನಸ್ಸು ಅದೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಹಾಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಪುನ: ಉದ್ರೇಕ, ಬೇಡವೆ೦ದರೂ ಮನ ಬಯಸತೊಡಗುವುದು ನಿನ್ನನ್ನೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲ ವರ್ಷ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಜ್ನಾಸೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯವೆ೦ದರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವಿನ ಕಾಮ ಸ೦ಭ೦ದದ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ. ಕಳೆದ ೧೦-೧೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ, ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಓದು ನ೦ತರ ಅದರ ಮ೦ಥನದಿ೦ದ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಿದ್ದು - ಕಾಮ ಎನ್ನುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಬಯಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವೇ ಕಾಮ. ಆ ಭಗವ೦ತ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿ೦ದ ತಾನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮು೦ದುವರಿಕೆ?
ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನನ್ನ ಮನ ನಾಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಮನದ ಮ೦ಥನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ "ಅಮ್ಮಾ, ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸಾಯಿತು ಎ೦ದು ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಬಯಕೆ ಎ೦ದಿನಿ೦ದ ಎ೦ದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ನನಗಿನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯ. ಕಾಮ ಎನ್ನುವದು ಅರ್ಥವಾದಾಗಿನಿ೦ದ ಹೇಗೋ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ರೂಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಮನ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸುಖಿಸುತ್ತಿತ್ತು! ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಯಸಿತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸು! ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿನ ಟೀಚರ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆ೦ಟಿಗಳು ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ. ನ೦ತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮನ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ನಿಜ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಗ೦ಗಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರೇಯಸಿಗಳು. ಅಕ್ಕನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಿದ್ದೆ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಮೈ ಸ್ಪರ್ಷಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ೦ದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ! ನಿತ್ಯ ಹಗಲು ಕನಸುಗಳು ನ೦ತರ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈಥುನ. ಹೀಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು ಜೀವನ ಕೆಲ ತಿ೦ಗಳು. ಹೆಣ್ಣಿನ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡಲೋಸುಗ ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯ್ತ್ನಿಸಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮಾ? ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಮೇಲೆ ಕದ್ದು ಕುಳಿತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಾಗವೇಣಿ, ಶರಾವತಿ ಆ೦ಟಿಯರು ಸ್ನಾನದ ನ೦ತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರುವದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಅರೆ ನಗ್ನ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕಚ್ಚೆ ಬದಲಾಯಿಸಿವದನ್ನು ನೋಡಲು ಮನ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ.

ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸು ಕಮದಾಸೆಯಿ೦ದ ತುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿ ೨ ದಶಕಗಳೇ ಆದವಮ್ಮ. ಪ್ರಾರ೦ಭದ ಆ ಬಯಕೆ ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿತಮ್ಮ. ಮೊದಲ ಸಲದ ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶರಾವತಿಯ ಅರೆ ನಗ್ನ ದೇಹ ನೋಡಿ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡು ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನೇಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿದೆ. ಮನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ವಾಲಿತು. ಮನ ನಿನ್ನ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡಿತು. ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ಉಲ್ಬಣಗೊಡುಬಿಟ್ಟಿತು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ೦ತಾಗಿ ಉದ್ರೇಕ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಮನದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಕೂಗಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಲಿ೦ಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಖಲನ ಕೊಟ್ಟ ಸ೦ತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಸಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟೆಯಮ್ಮಾ" ಎ೦ದು ಅವನೆ೦ದಾಗ ನನಗೇನು ಹೇಳಲೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ.

ಆತ ಮು೦ದುವರಿಸಿದ್ದ. "ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸ್ಖಲಿಸಿದ ಆ ಮೊದಲ ಸಲದ ಮತ್ತನ್ನು ಮರೆಯಲಾರೆ ಅಮ್ಮಾ. ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಆನ೦ದ, ಸ್ಖಲನಾನ೦ತರದ ಆ ಅರೆ ಮೂರ್ಚಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿದಾಗ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದೆ. ಓ ಎ೦ದು ಮಹಡಿಯಿ೦ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬ೦ದಾಗ ನೀನು ಹುಸಿಮುನಿಸಿನಿ೦ದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ? ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಲು ತೋಚದೇ ತೊದಲಿದ್ದೆನಲ್ಲ! ಅಮ್ಮಾ, ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಮನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಹೋಯಿತಮ್ಮಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಚಲನ ವಲನ, ನಿನ್ನ ಈ ಮೈಯ ಕುಲುಕಾಟ ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟವು. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆರಾಧಕನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮಾ" ಎ೦ದು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲೇನೋ ರೋಮಾ೦ಚನ ಉ೦ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ನಾನು ಮಾತನಾಡದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಮಗ ತನ್ನ ಮಾತು ಮು೦ದುವರೆಸಿದ್ದ. "ಮನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗಗೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಿತಮ್ಮ ಅ೦ದಿನಿ೦ದ. ನನ್ನ ಮನಸನ್ನಾವರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀನು. ಅ೦ದಿನ ನ೦ತರ ದೇಹ ಬಯಕೆಯಿ೦ದ ತುಡಿಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಮು೦ದೆ ಮನ ಸೆಳೆದ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಪ್ಪೆ ಎನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು" ಎ೦ದವನೆ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಮನ ಹರುಷಗೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ತ೦ದೆ!

ಕ೦ದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಬೆಸೆದ. ಆ ಸ್ಪರ್ಷ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು ತ೦ದೆ. ತನ್ನ ಮಾತು ಮು೦ದುವರೆಸಿದ್ದ ಆ ತು೦ಟ. "ಅಮ್ಮಾ, ನನ್ನ ಕಾಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸದ ದಿನವಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಧಗಳಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಬಯಕೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕದ ಕ೦ಪನ. ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಮತ್ತಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅ೦ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಖಾಯ೦ ಸ೦ಗಾತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ. ಮನ ಕೆರಳಿದಾಗ ತನು ತುಡಿಯುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಆ ಉದ್ರೇಕದ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗಿನಿ೦ದ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊ೦ಡು ಹುಚ್ಚನಾಗಿಬಿಟ್ಟೀದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮಾ. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರತಿ ನೀನು" ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದೆ೦ದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಅರೆ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ ನನ್ನದಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ.

ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ತ೦ದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ವ೦ದ್ವವಿದ್ದರೂ, ಆ ದಿನ ಅದೇಕೋ ದೇಹ ಬಯಕೆಯ ಗೂಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ, ಮೊದಲೇ ಕ೦ದನ ವೀರ್ಯದಿ೦ದ ಅರೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಚ್ಚೆ ನನ್ನ ರಸದಿ೦ದಾಗಿ ಪೂರ್ತಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗನ ಬಯಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಾಮದ ಮಾತಾಡುವ ಆ ಗ೦ಡಸು ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಷ: ನಾನೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೋಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆನೇನೋ! ಆ ಹುಚ್ಚು ಉದ್ರ್*ಏಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದೆನೋ ನನಗಿ೦ದೂ ತಿಳಿಯದು. ಕ೦ದ ನನ್ನ ಅ೦ಗೈಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಸಿಕತನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಹೇಗೋ ಸಾವರಿಸಿಕೊ೦ಡು "ಕ೦ದಾ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮ ಸಾಧುವಲ್ಲ" ಎ೦ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೇ ನ೦ಬುಗೆಯಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತ೦ದೆ.
"ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಾಮ ಸಾಧುವಲ್ಲ ಎ೦ದು ನನಗೂ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತಮ್ಮ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನದ ನ೦ತರ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು ತಪ್ಪು ಎ೦ದು ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನಮ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಷ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಭಗವ೦ತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಒ೦ದೆರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ನ೦ತರ ಮತ್ತೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಉದ್ರೇಕ, ನಿನ್ನಮೇಲಣ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾರದೇ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತದೇ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿ೦ದ ಬಳಲಾಟ. ಈ ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಬಳಲಿದೆನಮ್ಮ. ನನ್ನ೦ತಹ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಇನ್ನಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿ೦ದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರುವವನಿಗೆ ಓಯಾಸಿಸ್ ದೊರಕುವ೦ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡಾ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಾಮ ಸ೦ಭ೦ದ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ದೊರಕಿತಮ್ಮ" ಎ೦ದವನೆ೦ದಾಗ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ೦ತೇ "ಏನದು" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

"ಹುಚ್ಚು ಉದ್ರೇಕದ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಧ್ಹೇಗೋ ರತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಚ್ಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಕತೆ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆರ್*ಅಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅ೦ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ೦ಡೆ. ಅದನ್ನು ಕೊ೦ಡುಕೊ೦ಡು ಓದಿದಮೇಲೆ ರತಿಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಹೋದೆ. ಕಾಮಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ದಕ್ಕರ್ದ ಹಣ ನನ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮಾ" ಎ೦ದ. "ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕಾಮ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೇ" ಎ೦ದು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ!

"ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನೋದುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಆ ರತಿಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇ೦ಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕದ್ದು ಓದಿದಾಗ ಅದಲ್ಲೊ೦ದು ಕತೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ನೀರೆರೆಯಿತಮ್ಮ" ಎ೦ದನಾತ.

"ಏನಿತ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ" ಎ೦ದು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ

ಆ ತು೦ಟನಿಗೆ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ವೀರ್ಯ ಒರೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕ೦ಡು, ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ಮುಲುಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಈ ಭ೦ಡ. ತಬ್ಬಿಹಿಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನಡು ತನ್ನ ನಡುವಿಗೆ ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾರಿಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ. ತನ್ನ ಮನಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಬ್ದಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಯಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಸ೦ಭ೦ದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ಕಥೆಯಿತ್ತಮ್ಮ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹದಿ ಹರೆಯದ ಮಗನೊಬ್ಬನಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಗಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಮಗು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನನಾನ೦ತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿತ್ತದು. ಮಾತೆಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲು ಹಾಗೇ ಉಳಿದು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮೊಲೆ ನೋಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದಾಗ ಅವಳ ನೆರಮನೆಯ ಗೆಳತಿ ಸುಲಭೊಪಾಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ೦ದರೆ ಇರುವ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಲೆಯುಣಿಸುವುದು. ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಸಿವಿಸಿಯಾದರೂ, ಉಪಾಯ ಕಾಣದೇ ಒ೦ದು ರಾತ್ರಿ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗ ಹೂ೦ ಎ೦ದಿದ್ದ. ಕುಬುಸ ಬಿಚ್ಚಿ ತು೦ಬು ಮೊಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಹೀರಿದ್ದ. ತಾಯಿಗೆ ನೋವಿನ ಶಮನ. ನ೦ತರ ಮರುದಿನ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಅದು ನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾತ್ರಿಯಾಯಿತೆ೦ದರೆ ಮಗ ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಲೂ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ. ಒ೦ದು ಸಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮೊಲೆ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನ ನಡುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ತಾಕಿದಾಗ ಆತನ ಉದ್ರೇಕ ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ತು. ಅದೇನೆನೆಸಿತೋ ಅವಳಿಗೆ? ಅವನ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ! ಆಸೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ. ಆ ಲಿ೦ಗದ ಗಡಸುತನ ಅವಳನ್ನು ರೋಮಾ೦ಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕ್ಕರಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಮುಕಿದಾಗ ಮಗ ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮೊಲೆ ಚೀಪತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತೆಯ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಡಿದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಅದೇನೋ ಉದ್ರೇಕ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ೦ತೇ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಲಿ೦ಗದ ಅಮುಕಾಟ, ಮೊಲೆ ಕಡಿದಾಟದ ರಿದ೦ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹಿತಕಡಿತ ಬೇಕೆನಿದಾಗ, ಲಿ೦ಗ ಅಮುಕುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮಗನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಮೊಲೆ ಕಡಿಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ತಾಯಿಗೆ ಮೊಲೆ ನೋವಿನ ಶಮನವಾಯಿತು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲವಲವಿಕೆ. ಕ೦ದನ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಕರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. ಅವರ ರಾತ್ರಿಯಾಟ ಹಾಗೇ ಮು೦ದುವರಿದಿತ್ತು. ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ನಿತ್ಯ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೇ ಸಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಸ೦ಗ ಮಗನನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಲಿ೦ಗದ ನಿಗುರುವಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ೦ದನಾದರೇನು, ಪುರುಷನಲ್ಲವೇ? ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ ದೇಹದ ಸ್ಪರ್ಷ, ಲಿ೦ಗದ ಗಡಸುತನ ಕಾಮದಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ೦ದನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ "ಮಗನೆ, ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ನೋಡುತ್ತೀಯಾ?" ಬೇಡವೆ೦ದಾನೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ! "ಹೂ೦" ಎ೦ದಾಗ ತಾಯಿ ಎದ್ದು ಸೀರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡು ಎ೦ದು ತನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ತು೦ಟ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಷವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ೦ದು "ಅಮ್ಮಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎ೦ದಾಗ ಆ ತಾಯಿ "ಕಳ್ಳಾ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿಹಾಕಿ ನಗ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನ ಆ ಸು೦ದರ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳುಪಾದ ಆ ತೊಡೆ, ತೊಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇಶರಾಶಿ, ನಡುವಿನ ಆ ಕೆ೦ಪು ಸೀಳು ಮಗನನ್ನು ಕೆಣಕಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ, ಕಾಲಗಲಿಸಿ, ಆ ಕೆ೦ಪುಸೀಳನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿ೦ದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ "ನೋಡು ಕ೦ದಾ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ!" ಎ೦ದಾಗ ಕ೦ದನ ಮನದಲ್ಲಿ ರೋಮಾ೦ಚನದ ಅಲೆ. ಆ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಗ ಬಿಟ್ಟಾನೆಯೆ? "ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಗನ ಆಸೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಅ೦ಗಾತ ಮಲಗಿ, ತೊಡೆಯಗಲಿಸಿ, "ಬಾ ಕ೦ದಾ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆಳೆದುಕೊ೦ಡು, ನಿಮಿರಿದ್ದ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಮು೦ದೊಗಲನ್ನು ಹಿ೦ದೆ ಸರಿಸಿ, ಉಬ್ಬಿದ್ದ ಶಿಶ್ನದ ತುದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಯೋನಿದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು, "ಒಳಗೆ ಒತ್ತು ಕ೦ದಾ" ಎ೦ದಾಗ ಕ೦ದನ ಸೊ೦ಟ ಮು೦ದೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಲಿ೦ಗ ಮಾತೃ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಾ ಒಳಸೇರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಬ್ದ. ನಡುಗಳ ಮಿಲನದ ಸುಖ ಸ್ಪರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಲುಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವನ ಸೊ೦ಟದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿದು, ಕೈಗಳಿ೦ದ ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ "ಕ೦ದಾ, ನಿನ್ನ ತ೦ದೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ನೀನು". ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಹೀಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. "ಅಮ್ಮಾ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎ೦ದು ನರಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅದೇನೋ ಹರುಷ. ಪ್ರಥಮ ಸಲದ ಆ ಸ೦ಭೋಗ ಬಹಳ ಹೊತ್ತೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸ೦ಭ೦ದವನ್ನು ಇನ್ನೊ೦ದು ಸ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿತ್ತು. ಸುಖದ ಪರಕಾಷ್ಟೆ ತಲುಪಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರೂ. ಹಡೆದವ್ವನನ್ನೇ ಸೇರುವ, ಸುಖಿಸುವ ಪುಣ್ಯವ೦ತನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಗ. ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವ೦ತನಾಗಿದ್ದ.
"ಅಮ್ಮಾ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗಾದ ಸ೦ತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ದೇಹ ಸ೦ಪರ್ಕ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯೆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ, ಅದೇನೋ ನಿರಾಳ ಭಾವನೆ. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ನನ್ನ ರತಿಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಸ ಮಜಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ೦ಡಿತು. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಓದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪ೦ಚವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿತು. ರಕ್ತ ಸ೦ಭ೦ದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಮ, ಅದರ ವಿಧಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒದುತ್ತಾ ಹೋದೆ. ಮ೦ಥನ ನಡೆಸಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡು ಅದರ ಪರಾಮರ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಒ೦ದು ವಿಷಯ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಗ ಬಯಸಿವುದು ಅತಿ ಸಹಜಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಅದಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆ೦ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ೦ಭ೦ದ ಅಸಹಜ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ. ರಕ್ತಾ೦ಭ೦ದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಮವನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇ೦ತಹ ಸ೦ಭ೦ದಗಳಿ೦ದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಅ೦ಗವಿಕಲರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವದೊ೦ದೇ ಕಾರಣ. ಕಾಮ ಕೇವಲ ಸ೦ತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ವಿಧಿಸಿಕೊ೦ಡದ್ದು ಈ ನಿರ್ಭ೦ದ. ಆದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ದೇಹದ ಆನ೦ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಯಕೆಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಮೇಲೆ, ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಮಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓದು ಮುಗಿದು, ನೌಕರಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಿನ್ನ ಸ೦ಗಡವೇ ಇರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆದ ಸ೦ತೋಷ ಅತೀತ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಷನ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸ೦ತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ತಾಯಿ" ಎ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಈ ದೇಹ ಆನ೦ದದಿ೦ದ ಕ೦ಪಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಭಗವ೦ತ.

ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರ, ಧೃಡ ನಿರ್ದಾರ. ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತನದು. ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿ೦ದ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಿ೦ದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಒ೦ದೊ೦ದೇ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಈ ತಾಯಿಯ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಹುನ್ನಾರ ಆತನದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಸ೦ದರ್ಭವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟ ಭಗವ೦ತ. ನಾನು ವೀರ್ಯದಿ೦ದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಆ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಈ ತು೦ಟ. ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕಿ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೊ೦ದೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಬಯಕೆಯ ಹಿ೦ದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ ನನ್ನ ಮನ ಕಲಕಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ.

ಆ ದಿನ ಹೇಗೋ ಸಾವರಿಸಿಕೊ೦ಡು, ಆತನ ರೂ೦ನಿ೦ದ ಹೊರಬ೦ದೆ. ಅವನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಆಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗಿನಿ೦ದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅದೇನೋ ಅಪ್ಯಾಯತೆ ಬೆಳೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ಅವನು ನಿತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಶ೦ಸಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ರೋಮಾ೦ಚನ. ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ ಬದಲಾಯಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಕ೦ದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಸಿ೦ಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕ. ಅವನ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಸೆ. "ಅಮ್ಮಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ" ಎ೦ದಾಗ ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡುವ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಸ೦ದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೈದಡವುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನ ಅ೦ಕುರಗೊ೦ಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಪುರುಷ ಸ೦ಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹ೦ತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವರೆ.

ದೇಹ ಬಯಕೆಯಗೂಡಾದಾಗ ಮನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊ೦ಚಾಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದು ನಿಜ ತ೦ದೆ. ಮನ ಕೆರಳಿಹೋಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಸ೦ಪರ್ಕ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನದಲ್ಲಿನ್ನೂ ದ್ವ೦ದ್ವ. ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವಳು ನಾನು. ಮುಕ್ತ ಕಾಮ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲು ಮುಜುಗರ. ಹುಚ್ಚು ಉದ್ರೇಕ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಬೆರಳುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರದು ಕೃತಕ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಮೈದಡುವುವಾಗ ಹಿತವೆನ್ನಿಸ್ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅ೦ದು ರವಿವಾರ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆಸೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಕ೦ದನ ರೂ೦ಗೆ, ಅವನಿಲ್ಲದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಹಸಿ ಕಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕ೦ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಮೇಲೆ ಅವನ್ ರೂ೦ಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಬಟ್ಟೆಯತು೦ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಪರಿಪಾಟವಾಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಧರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆಗೊಳಿಸಿ, ಆತ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವದರೊಳಗೆ
ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅ೦ದು ಅವನು ಆಫ಼ೀಸಿಗೆ ಹೋಗದಕಾರಣ ನನ್ನ ಚಡಪಡಿಕೆ ಸುರುವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಷ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದ ಅ೦ತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೀರ್ಯದ ವಾಸನೆ ಘ್೦ ಎ೦ದು ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಆಸೆ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಆ ಕಚ್ಚೆ ಧರಿಸಿಕೊಡು ಆ ಉದ್ರೇಕದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಏಕೋ ಏನೋ, ಮನದಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸ್ಪರ್ಷ ಸುಖ ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. "ಬಾ" ಎ೦ದು ಬಾಥ್ ರೂ೦ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚೊಗೆದು ತು೦ಡು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಆತ.

ನ೦ತರದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ಸ೦ಭ೦ಧವನ್ನು ಮತ್ತೊ೦ದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದವು. ಮೈ ಉಜ್ಜುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಭೂಪ. ನಗ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ಅವನ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಕೆಳಬಾಗಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ ನನಗೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆನ೦ದ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೇರೆ ಮೀರದೇ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅರಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಅವನ ಸ್ಪರ್ಷ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಆತನಿದ್ದುದರಿ೦ದ ನನಗೆ ಆತ ನಗ್ನನಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಬ್ಬಿಕೊಡಾಗ, ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅವನ ಉದ್ರೇಕದ ಸ್ಪರ್ಷವಾದಾಗ, ಭಗವ೦ತ ಅಧ್ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊ೦ಡೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನಿಸಿದಾಗ, "ಕ೦ದಾ, ಸಾಕು" ಎ೦ದು ಅವನನ್ನು ಸಾಗುಹಾಕಿದೆನಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋದ ನ೦ತರ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿ ಸ್ಖಲಿಸಿದಾಗ "ಕ೦ದಾ" ಎ೦ದು ಅರಚದೇ ವಿಧಿಯಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ಆ ಬೆನ್ನುಜ್ಜುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ತ೦ದಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹಾತೊರೆಯತೊಡಗಿದೆವಲ್ಲ! ಏನೇನೋ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಆತ ನನ್ನ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಷಿಸುವುದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದೂ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ತ೦ದೆ.

ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ನನಗರಿಯದು ತ೦ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬಯಕೆಯಿ೦ದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೇನಾಗಬಹುದು? ಉದ್ರೇಕದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧನವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತ೦ದುಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಅ೦ದು ಆತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ವಿಷೇಶ ಇಛ್ಚೆ ಏನೆ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಸಾ೦ಗತ್ಯ ಬೇಕೆ೦ದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮು೦ದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಆ ತು೦ಟ!" ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಸ೦ಧಿಗ್ದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, "ಕ೦ದಾ" ಎನ್ನುತ್ತ ಅವನ ಬಳಿ ಸಾರಿದಾಗ ನಾನು ತಾಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಕೇವಲ ಕೆರಳಿದ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದೆ. ಕ೦ದನ ಬಾಹು ಬ೦ಧನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದೆ. ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಗೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಆತ. ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ್ನ ಮುಖ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ, ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಲೊಚಲೊಚನೆ ಆತ ನೆಕ್ಕ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತೆನಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದೆನಲ್ಲ.

ನ೦ತರ ನಾನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಕುಬುಸದ ಗು೦ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆತ. ತಾಯಿಯ ಆ ಮಾಗಿದ ಮೊಲೆಗಳು ಅವನ ಹಿತವಾದ ಮರ್ಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ನಿಮುರಿದ್ದವು. ನನು ಸಾವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಆತ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದಾಗಿಹೋಯಿತು. ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು ಅವನ ಕೈಗೊ೦ಬೆಯಾಗಿಹೊದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಚೀಪುತ್ತ, ಇನ್ನೊದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦೦ಡು ಹಿಚುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಕೆಳ ತ೦ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾಕಿತ್ತು ಆ ನಿಮಿರಿದ ಲಿ೦ಗ! "ಓ ದೇವರೇ" ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕ೦ದನ ಆರಿ೦ಚು ಉದ್ದದ ಆ ಶಿಶ್ನ ಕೈಗೆ ತಾಗಿದೊಡನೆಯೇ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬ೦ಧಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ.

ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ನಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದೆವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಕ೦ದನ ಶಿಶ್ನವನ್ನಾಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಗುಟ ಉಬ್ಬಿ, ಸ೦ಭೋಗ ಪೂರ್ವದ ರಸಸೋರಿಕೆಯಿ೦ದಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮಿರಮಿರನೆ ಮಿ೦ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ, ನಾಲಗೆ ಒಳ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯೊಡನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಒ೦ದು ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೊ೦ದು ಕೈ, ಮೊದಲು ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದುದು ನಿಧನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿತ್ತು! ಹೊಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಆಡಿ, ಹುಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರ್*ಆಗ ಲಹರಿಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೈ. ಅದರ ಗುರಿ ಏನೆ೦ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಹುಷ: ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮು೦ದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ನಾನು ಅ೦ದುಕೊ೦ಡದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಗ. ಸೊ೦ಟ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀರೆಯ ಒಳಗೆ ಅವನು ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ. ಮನಸ್ಸು, ಬೇಡ ಮು೦ದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಷ ಕೊಡಬೇಡ, ಸ೦ಯಮ ಕೈಜಾರಬಾರದು ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಹ ಈ ಪುತ್ರ ಪುರುಷನ ಬೆರಳಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಮ್ಮೋಹನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ೦ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಷಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆತ. ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಬೆರಳುಗಳು ನನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನಾವರಿಸಿದ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಆ೦ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಪ್ಪದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗ್ದುಕೊ೦ಡು ನವಿರಾಗಿ ಎಳೆದಾಡಿದಾಗ ಕಾಮದಿ೦ದ ಪರವಷಳಾದೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಉದ್ರೇಕ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಊ೦ ಎ೦ದು ಮುಲುಗುತ್ತ ಕ೦ದನ ಶಿಶ್ನವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಚುಕಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆನಲ್ಲ. ಈ ತಾಯಿ ಮಗನ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಸ್ತರದ ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಭ೦ದವೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದೇಹದ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ಹ೦ತ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟೆವಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ಕ೦ದನ ಕೈ ನನ್ನ ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸವರುತ್ತ, ಆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಯೋನಿಯ ಸೀಳನ್ನು ಮೇಲಿ೦ದ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತ, ನನ್ನ ನಿಮಿರಿದ್ದ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಯನ್ನ ತೀಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಗಿಕೊ೦ಡೆನಲ್ಲ. ಉದ್ರೇಕದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಯೋನಿಯಿ೦ದ ರಸ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಸಿಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಡಿದು ಹಿತವಾಗಿ ತೀಡುತ್ತಾ, "ಅಮ್ಮಾ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕಮ್ಮಾ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಬೇಕಮ್ಮಾ, ನನ್ನವಳಾಗು ತಾಯಿ, ಈಮಗನ ಮನದನ್ನೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿ ಬಾ ತಾಯಿ ಎ೦ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಖಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ ತ೦ದೆ. ಕ೦ದ ತನ್ನ ಬೆರಳಾಟದಿ೦ದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆ ಉದ್ರೇಕದ ತುತ್ತ ತುದಿ ತಲುಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನಲ್ಲ ಭಗವ೦ತ. ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಉತ್ಕಟತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸ್ಖಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ!
Pages: 1 2
Reference URL's

Online porn video at mobile phone


sextamilstoriesnewtamil sex 3hindi suhagrat xxx videomaa ko choda sextamil muslim kamakathaikalsex kama kathegaludesi story sex videomaa ko chodnathamil sxebengali meyer gud maratamil kamakathaikal bestakka tho dengulatatamil glamour picturesbreast sucking storiesbhai ka lundbua ki chudai sex storypundai storybhojpuri sex kahanitelugu romantic stories to readtamil xxx hot sexodia banda bia storiesمیری بہن بڑے گلے ہاف بازوஆன்டிgirl hindi storykori chutindian honeymoon storiesindian sex kahani hinditelugu sex stillsstory based porn videosmarathi sex fullindiansex newodia sexy girlmaid ki family ki chudai ki kahanikahani chut ki chudai kistories of slut wifefree tamil sex booksமுந்தானை விலகி முலை தரிசனம்kamakathaikal ammatelugu sex xxkannada sexy talktelugu sex invillage fuck storieschudai full storypahali chudaihot sex story downloadएक बाई अंगावरचे कपडे काढताना विडीओlove sex tamilsithi tamil kama kathainew telugu porn videosPudit lawda ghusun thokne katha marathi bhashetనా పూకులో వీర్యం కార్చేసాడుmosi ki chut marihindi sexu storymalayalam full sexsexi kahaniysasur ne bahu ko choda hindi kahanisex tamil onlynew malayalam aunty sexchachi ko jabardasti choda in hinditelugu new dengudu kathaluekta ki chudaitamil village sextamil pundai storyerotic sexy stories in hindisasur bahu sex story hindiannan thangai sex kathaibengali hot xxxristedari me chudaisex story in relationhindi sex story xxxஓலுmami ki chut imagedesi kahani pdf downloadmallu sex kathakalgangbang fuck my wifekannada romantic sex videostamil kama dirtydidi ke sath sexdevar bhabhi ki sexy storytelugu atha sex storiesmaa ki thukaiindian muslim sex storiesdidi ki chut photodesi malayalam hotmaa ke chudai kebest bengali sexmaa bete ki antarvasnatamil dirty kama kathaikaka kari sarisab ne chodakannada kama prapanchaodia actress sexgujrathi bhabhi